Gemeinderat 22.06.2015

Zeit: 16:00 Uhr

Tagesordnungspunkte

Öffentlicher Teil:
 
 
2015 / V 00131
 
 
2015 / V 00137
2015 / V 00026
2015 / V 00125
2015 / V 00037
2015 / V 00115
2015 / V 00136
2015 / V 00116
2015 / V 00112
DokumenttypBezeichnungAktionen
Sitzungsvorlage Stadt 117 KB
2015 / V 00050
2015 / V 00129
DokumenttypBezeichnungAktionen
Sitzungsvorlage Stadt 166 KB
2015 / V 00130
2015 / V 00051
2015 / V 00123
2015 / V 00128
Ö18Verschiedenes