Gemeinderat 21.11.2016

Zeit: 16:00 Uhr

Tagesordnungspunkte

Öffentlicher Teil:
2016 / V 00247
 
 
2016 / V 00223
2016 / V 00310
2016 / V 00309
2016 / V 00295
Ö7Einwohnerfragestunde (18:00 Uhr) 
 
2016 / V 00272
2016 / V 00190
2015 / V 00321
2016 / V 00324
2016 / V 00293
2016 / V 00319
Ö14Verschiedenes