Gemeinderat 11.12.2017

Zeit: 15:00 Uhr

Tagesordnungspunkte

Öffentlicher Teil:
2017 / V 00314
2017 / V 00188
2017 / V 00321
2017 / V 00328
2017 / V 00296
2017 / V 00252
2017 / V 00249
Ö8Einwohnerfragestunde (18:00 Uhr) 
 
2017 / V 00323
2017 / V 00329
2017 / V 00300
2017 / V 00275
2017 / V 00336
Ö14Verschiedenes