Gemeinderat 23.07.2018

Zeit: 15:30 Uhr

Tagesordnungspunkte

Öffentlicher Teil: Beginn 15:30
2018 / V 00119
2018 / V 00120
 
 
2018 / V 00121
2018 / V 00131
2018 / V 00132
 
 
 
 
2017 / V 00291
Ö10Einwohnerfragestunde (18:00 Uhr) 
 
2018 / V 00171
2018 / V 00157
2018 / V 00180
2018 / V 00168
2018 / V 00193
Ö16Verschiedenes