Gemeinderat 25.03.2019

Zeit: 16:00 Uhr

Tagesordnungspunkte

Öffentlicher Teil:
2019 / V 00032
2019 / V 00046
2019 / V 00059
Ö4Einwohnerfragestunde (18:00 Uhr) 
 
2019 / V 00060
2019 / V 00028
2019 / V 00054
2019 / V 00041
2019 / V 00043
2019 / V 00051
2019 / V 00057
2019 / V 00015
2019 / V 00065
Ö14Verschiedenes